O nás

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 706 98 554
IZO: 600 074 447
Zřizovatel: Město Doksy
Adresa zřizovatele: nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Kapacita MŠ: 55 dětí
Kapacita školní jídelny: 70 strávníků

Zaměstnanci:
4 učitelky na plný úvazek, 1 asistent pedagoga
3 provozní zaměstnanci

Dvoutřídní škola je umístěna v přízemní montované budově, která byla postavena svépomocí občanů města v roce 1974. Nachází se v jedinečném prostředí zalesněné zahrady o rozloze 2 866 m², mimo frekventovanou část Doks. V roce 2014 byla škola kompletně zrekonstruována.
Zařízení je účelově vybavené, technický i materiální potenciál je průběžně modernizován a udržován.
Třídy slouží zároveň jako herny a jídelny, tělocvična a ložnice jsou samostatné místnosti, každá třída dětí má svou šatnu. Sociální zařízení jsou vybavena dle hygienických požadavků.
Školní kuchyně je součástí školy, vyhovuje normám EU. Kancelář slouží zároveň jako šatna zaměstnanců.
Přehledné prostory nabízí přímý kontakt s rodiči i s jinými partnery, se kterými škola jedná, což dodává atmosféru školy rodinného typu. Po celých prostorách i venkovním areálu školy je bezbariérový přístup.
Rozlehlá zahrada – lesopark, zapadá do celkového rázu poklidné okolní vilové čtvrti. Za příznivého počasí se převážná většina výchovných činností, včetně stolování, přesouvá do letní učebny na zahradu, kde jsou k tomuto účelu umístěny stoly s lavicemi a lavičkami. K herním aktivitám dětí slouží pískoviště, brouzdaliště, klouzačky, houpačky, kolotoč a také různorodá škála průlezek. Přírodní svah nabízí možnost využití k zimním aktivitám. Dlážděná plocha u budovy poskytuje prostor pro pohybové aktivity dětí, je využívána především jako mini-dopravní hřiště, k tělovýchovným chvilkám, hudebně-pohybovým činnostem apod.
Hygienické vybavení školy, dětský nábytek a ostatní zařízení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Veškeré vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy podle daných předpisů. Vše podléhá pravidelným revizím a kontrolám.
Hračky a pomůcky odpovídají počtu dětí, jejich věkovým a individuelním zvláštnostem. Podle potřeb a možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Převážná část je umístěna v dosahu dětí tak, aby na ně viděly a mohly si je samostatně brát.
Didaktická technika odpovídá potřebám integrovaného vzdělávání.

Zdraví a bezpečnost

Cíle k zajišťování zdraví a bezpečnosti dětí při pobytu v MŠ

 1. vytváření odmítavého postoje ke společensky nežádoucímu chování (agresivita, lež, ubližování při vzájemném styku dětí)
 2. uvědomění si nebezpečných míst v okolí MŠ (potok, koupaliště, hlavní silnice, …)
 3. osvojení si dovedností správného zacházení s nebezpečnými předměty (pilky, kladívka, drátky, hřebíky)
 4. pěstovat návyk nesahat na neznámé předměty (injekční  stříkačky, bodné a střelné zbraně)
 5. vytvářet u dětí respekt z neznámých zvířat a chránit se před přenášením chorob zvířaty kousnutím, poškrábáním, uštknutím či bodnutí hmyzem
 6. upevňování základních pravidel osobní hygieny a prevence před roznášením nemoci (kýchání, kašlaní, plivání)
 7. osvojování jednoduchých poznatků při ošetřování drobných úrazů dospělým, o nutnosti přivolání dospělého v nebezpečné situaci
 8. osvojení si návyku nedotýkat se jedovatých látek (čistící a dezinfekční prostř.) a léky neužívat bez dozoru dospělého
 9. rozvoj poznatků o nebezpečí ohně, nehrát si s otevřeným ohněm, se zápalkami, zapalovačem
 10. vytváření poznatků o základních opatřeních při požáru – úměrně silám dítěte, hlavně okamžitě upozornit dospělého
 11. osvojení dovednosti správného zacházení s vodovodními kohoutky, zásobníky s mýdlem
 12. osvojení si návyku nesahat na zařízení elektrické instalace (zásuvky, vypínače, …)
 13. uvědomění si nebezpečí styku s cizími lidmi a přílišné důvěry k nim (jízda autem, přijímání sladkostí, …)
 14. vytváření návyku neostýchat se obrátit na dospělé s prosbou o pomoc, nebo jim sdělit závažný poznatek (při úrazu, požáru, krádeži, …)
 15. osvojení si znalostí o základních dopravních značkách a předpisech, které upravují jednání chodců
 16. osvojení si návyku správné a pohotové reakce na signály (světelné, zvukové, …)
 17. upevňování správného a ohleduplného chování v dopravních prostředcích (při vystupování, nastupování, …)

Při pobytu ve třídě a při pohybu po budově mateřské školy učitelka dbá na bezpečnost dětí.

Umývárna

 • učitelka dbá na bezpečnost dětí v umývárně a WC (pohybovat se v klidu a pomalu) nebezpečí uklouznutí

Šatna

 • při neúčasti druhé učitelky pomáhá při oblékání a svlékání dětí školnice

 • neodcházet ze třídy do šatny bez vědomí učitelky
 • poučení dětí o chování v prostorách šatny (nestoupat na lavičky šatních skříněk, nepobíhat kolem nich, nepřistupovat k oknu)

Jídelna

 • nepít za chůze, pouze u stolečku
 • pohybovat se v klidu a ohleduplně k ostatním dětem
 • přenášení a odkládání (talíře, skleničky, tácky)

Děti jsou pravidelně poučovány o správném chování a bezpečnosti při všech činnostech v MŠ a při pobytu venku.